PRIVASI & KESELAMATAN

Polisi Laman Web

1. PENGENALAN KEPADA DASAR PRIVASI INI

1.1 Dasar Privasi ini dikeluarkan oleh EV Connection Sdn Bhd (No. Reg: 201601026693/1197632-A) (dirujuk sebagai “EVC,” “kami,” “kami” atau “kami”) dan ia akan mentadbir dan terpakai kepada sesiapa sahaja (dirujuk sebagai “anda” dan/ atau “anda”) mengakses atau menggunakan tapak web kami yang terletak di www.ev-connection.com, www.jomcharge.com, aplikasi mudah alih kami dan mana-mana domain lain (secara kolektif dirujuk sebagai “Platform EVC”) yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh EVC.

1.2 Untuk tujuan Dasar Privasi ini, istilah “data peribadi” dan “pemprosesan” hendaklah mempunyai maksud yang sama seperti yang ditetapkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (dirujuk sebagai “Akta”).

1.3 Di EVC, kami memandang serius privasi anda dan kami komited untuk mematuhi semua ukuran perlindungan data yang berkenaan seperti yang ditetapkan oleh Akta dan/atau undang-undang lain yang berkenaan.

1.4 Polisi ini meringkaskan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang mungkin kami kumpulkan, cara kami memprosesnya, cara kami menyimpannya dan cara kami mungkin menggunakan maklumat ini. Dasar ini juga menerangkan topik penting lain yang berkaitan dengan privasi anda.

1.5 Dengan anda mengakses Platform EVC, anda mengakui bahawa anda telah dimaklumkan dan memahami terma Polisi ini dan bahawa anda telah bersetuju dan bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan/atau pemprosesan data peribadi anda seperti yang ditetapkan dalam Polisi ini.

 

2. BAGAIMANA KAMI MENGUMPUL DATA

2.1 Data peribadi bermaksud sebarang maklumat, sama ada direkodkan dalam bentuk material atau tidak, yang daripadanya identiti anda jelas atau boleh dipastikan secara munasabah dan terus oleh entiti yang memegang maklumat itu, atau apabila disatukan dengan maklumat lain akan secara langsung dan pasti mengenal pasti seseorang individu. .

2.2 EVC hanya akan mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi (termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, tarikh lahir, nombor pengenalan, nama syarikat, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nombor pendaftaran kenderaan dan lain-lain) yang anda berikan secara sukarela melalui Tapak kami. Pelayan web hos kami menjejaki dan mengumpul maklumat umum tentang lawatan anda ke EVC Platform. Walaupun alamat IP (alamat Internet komputer) dilog untuk menjejaki sesi pengguna, pengguna kekal tanpa nama. Kami menganalisis data ini untuk arah aliran dan statistik tertentu, seperti bahagian mana pengguna tapak kami lawati, berapa lama mereka menghabiskan masa di sana, nama domain pelawat dan negeri atau negara asal permintaan tersebut.

2.3 EVC juga meminta dan mengumpul data peribadi daripada anda di pelbagai lokasi dan kejadian tapak, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apabila anda mengakses Platform EVC dan mendaftarkan account, berkomunikasi dengan kami melalui media sosial, menulis ulasan awam, menyertai acara, peraduan atau promosi, hubungi pasukan penjagaan pelanggan kami atau siarkan kandungan yang dijana pelanggan lain ke EVC Platform. Pada masa ini, ini adalah cara utama kami mengumpul maklumat, namun, kami juga mungkin mengumpul data melalui saluran lain pada masa hadapan.

2.4 Dengan berkomunikasi dengan EVC, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) melalui e-mel dan dengan melengkapkan borang dalam talian, anda memberikan persetujuan anda untuk pengumpulan Data Peribadi yang anda berikan.

 

3. DATA PERIBADI YANG ANDA BERIKAN KEPADA KAMI

3.1 Kami menerima dan menyimpan sebarang maklumat yang anda sediakan secara sedar kepada kami, seperti:

a. Nama penuh;
b. Tarikh lahir;
c. Nombor Pengenalan / Nombor Pasport;
d. kewarganegaraan;
e. Alamat emel;
f. Nombor telefon;
g. Alamat Surat-menyurat;
h. Maklumat pengebilan dan butiran pembayaran (seperti alamat pengebilan, butiran kad kredit dan maklumat kewangan sensitif lain, khusus untuk tujuan gerbang pembayaran);
i. Nombor pendaftaran kenderaan;
j. Butiran lesen memandu;
k. Rekod Sejarah Pengecasan termasuk tarikh, masa, penyelarasan lokasi dan data lain yang ditangkap oleh Platform EVC;
l. Maklumat yang anda berikan melalui interaksi anda dengan kami dalam media sosial;
m. Butiran lain yang mungkin anda serahkan kepada kami atau yang mungkin disertakan dalam maklumat yang diberikan kepada kami oleh pihak ketiga.


4. MENGAPA KAMI MENGUMPUL DATA PERIBADI ANDA?

4.1 Kami menggunakan data Peribadi anda untuk tujuan tertentu, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:-

a. Untuk memudahkan anda menggunakan perkhidmatan kami atau akses kepada Platform EVC, termasuk menjawab pertanyaan, maklum balas, tuntutan atau pertikaian anda;
b. Untuk menyediakan produk dan/atau perkhidmatan kami kepada anda dan untuk mengesahkan identiti anda;
c. Untuk menyampaikan produk dan/atau perkhidmatan yang telah anda langgan melalui Platform EVC dan untuk menjejak status penghantaran produk dan/atau perkhidmatan. Kami mungkin menyerahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga untuk melengkapkan penghantaran produk/perkhidmatan kepada anda (contohnya kepada rakan kongsi perayauan kami EVC Platform, pembekal gerbang pembayaran pihak ketiga);
d. Untuk memproses, mengurus dan mentadbir anda account dan langganan berdaftar dengan kami;
e. Untuk mengesahkan dan menjalankan transaksi kewangan berhubung dengan pembayaran yang anda buat dalam talian sama ada melalui kami secara langsung atau melalui pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami;
f. Untuk mengaudit muat turun data daripada EVC Platform;
g. Untuk menambah baik ciri Platform EVC dan menyesuaikannya untuk pengalaman pengguna anda yang lebih baik
h. Untuk mengenal pasti pelawat di Platform EVC untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pembangunan perniagaan, tinjauan pasaran/penyelidikan dan analisis trend seperti menilai keberkesanan kandungan pemasaran atau pengiklanan kami, analisis data dan mengenal pasti keperluan dan keutamaan anda;
i. Untuk memberi anda maklumat yang kami fikir anda mungkin dapati berguna atau yang anda minta daripada kami, termasuk maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami, dengan syarat anda telah menyatakan bahawa anda tidak membantah dihubungi untuk tujuan ini;
j. Untuk mempromosikan produk dan/atau perkhidmatan kami dan menggunakan maklumat yang anda berikan kepada kami, seperti kandungan yang dijana pengguna (termasuk kandungan video) yang anda boleh pilih untuk disiarkan di Tapak kami, sebagai sebahagian daripada kempen pengiklanan dan pemasaran kami untuk mempromosikan Platform EVC ;
k. Untuk memproses sebarang aduan, maklum balas, tindakan penguatkuasaan dan permintaan alih keluar berhubung dengan mana-mana kandungan yang telah anda muat naik ke Platform EVC untuk tujuan pengurusan dan pentadbiran dalaman kami, termasuk tanpa had untuk tujuan yang berkaitan dengan pengurusan dan penilaian risiko, tujuan audit dan data penyimpanan dan pengurusan;
l. Untuk mematuhi keperluan yang dikenakan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan atau kewajipan lain yang komited kepada pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia;
m. Kami juga mungkin menggunakan data peribadi anda untuk menghantar bahan pemasaran atau promosi kepada anda tentang produk dan perkhidmatan kami atau penjual pihak ketiga dari semasa ke semasa, melainkan anda memilih untuk menarik diri daripada menerima bahan ini;
n. Kami juga boleh menjalankan proses membuat keputusan automatik mengikut mana-mana tujuan ini; dan/atau
mematuhi sebarang keperluan undang-undang atau peraturan.

4.2 Anda mengakui dan bersetuju untuk EVC berkongsi maklumat tanpa nama (termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat agregat dan/atau maklumat berasaskan tingkah laku) dengan penyedia pihak ketiga kami yang terpilih untuk mencapai strategi pengiklanan.

4.3 Anda boleh berhenti melanggan daripada menerima maklumat pemasaran pada bila-bila masa dengan menggunakan fungsi berhenti melanggan dalam bahan pemasaran elektronik. Kami mungkin menggunakan maklumat hubungan anda untuk menghantar surat berita daripada kami dan daripada syarikat berkaitan kami.

4.4 Dalam keadaan luar biasa, kami mungkin dikehendaki mendedahkan data peribadi, seperti apabila terdapat alasan untuk mempercayai bahawa pendedahan itu perlu untuk mencegah ancaman kepada nyawa atau kesihatan, atau untuk tujuan penguatkuasaan undang-undang, atau untuk memenuhi keperluan undang-undang dan peraturan. dan permintaan.

4.5 Kami mungkin berkongsi dan membenarkan perkongsian data peribadi anda dengan pihak ketiga dan ahli gabungan kami untuk mana-mana tujuan yang dinyatakan di atas, termasuk tetapi tidak terhad kepada, memudahkan penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menyelesaikan transaksi dengan anda, menguruskan anda account dan hubungan kami dengan anda, memasarkan dan memenuhi sebarang keperluan dan permintaan undang-undang atau kawal selia yang dianggap perlu oleh kami. Dalam berkongsi data peribadi anda dengan mereka, kami berusaha untuk memastikan pihak ketiga dan ahli gabungan kami memastikan data peribadi anda selamat daripada akses, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, pemprosesan atau risiko yang tidak dibenarkan dan menyimpan data peribadi anda hanya selama yang mereka perlukan. data peribadi anda untuk mencapai tujuan yang dinyatakan di atas.

4.6 Jika anda berada di Malaysia, kami mungkin memindahkan atau membenarkan pemindahan data peribadi anda ke luar Malaysia untuk mana-mana tujuan yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini.

 

5. MENJAGA DATA PERIBADI ANDA

5.1 Kami mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan data Peribadi anda selamat dalam gabungan storan komputer selamat, fail salinan cetak dan rekod lain. Langkah diambil untuk melindungi data peribadi yang kami pegang daripada penyalahgunaan, kehilangan, akses tanpa kebenaran, pengubahsuaian atau pendedahan.

5.2 Jika anda percaya bahawa privasi anda telah terjejas, sila hubungi Pegawai Pematuhan kami melalui pautan perkhidmatan pelanggan kami di cs@ev-connection.com.

5.3 Anda harus sedar, walau bagaimanapun, bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah selamat sepenuhnya. Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, kami berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat anda dan sentiasa menyemak dan mempertingkatkan langkah keselamatan maklumat kami.

 

6. PENDEDAHAN DATA PERIBADI

6.1 EVC tidak berkongsi data Peribadi penggunanya dengan mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan untuk tujuan promosi mereka. Walau bagaimanapun, kami menggunakan pemproses pembayaran pihak ketiga untuk memastikan pembayaran dan penghantaran produk dan/atau perkhidmatan yang anda beli. Kami mungkin menggunakan pihak ketiga lain untuk perkhidmatan lain dari semasa ke semasa. Pihak ketiga ini tidak mempunyai kuasa untuk menggunakan data peribadi anda untuk tujuan promosi mereka sendiri. Pihak ketiga ini hanya akan mempunyai akses terhad kepada data Peribadi anda untuk membantu menyelesaikan transaksi.

6.2 Oleh kerana EVC menganggap data Peribadi yang kami simpan sebagai sulit, dasar kami adalah untuk tidak mendedahkan data Peribadi kepada pihak ketiga (kecuali seperti yang diterangkan di atas) atau melainkan pendedahan tersebut dimandatkan oleh undang-undang atau berkaitan dengan penyiasatan atau prosiding kehakiman atau kerajaan. Kami berhak untuk mendedahkan data Peribadi kepada penyedia perkhidmatan kami, kerajaan, agensi penguatkuasaan undang-undang atau pihak ketiga lain dalam keadaan tertentu apabila permintaan rasmi telah dibuat (seperti dalam menjawab perintah mahkamah, sepina, atau prosiding kehakiman) sebagai EVC, mengikut budi bicara tunggal dan mutlak kami, difikirkan perlu dan sesuai.

6.3 Sekiranya berlaku penjualan, penggabungan atau pemindahan sebahagian atau semua aset EVC, atau pembubaran atau muflis, data Peribadi anda mungkin dipindahkan kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan sebagai sebahagian daripada atau selain daripada aset atau aset yang dipindahkan lain. Sebarang pemindahan kemudiannya akan ditadbir oleh dan menjadi tanggungjawab mana-mana pembeli atau pengganti kepada aset atau aset yang dipindahkan. Kami akan memberitahu anda melalui notis di halaman utama tentang sebarang perubahan dalam amalan maklumat yang mengawal data Peribadi anda akibat daripada sebarang pemindahan aset atau sebarang perubahan pemilikan aset, dan pilihan anda tentang cara maklumat anda digunakan.

 

7. MENGEMASKINI DATA PERIBADI ANDA

7.1 Untuk memaksimumkan pengalaman pengguna anda pada Platform EVC, adalah penting bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat dan lengkap. Anda bertanggungjawab untuk memaklumkan kami tentang perubahan pada data peribadi anda, yang mungkin tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau ketinggalan zaman.

7.2 Anda boleh mengemas kini data peribadi anda pada bila-bila masa dengan mengakses anda account pada Platform EVC. Jika anda tidak dapat mengemas kini data peribadi anda melalui anda account, anda boleh berbuat demikian dengan menghubungi Pegawai Pematuhan kami melalui pautan perkhidmatan pelanggan kami di cs@ev-connection.com.

 

8. MENGAKSES DATA PERIBADI ANDA

8.1 Anda mempunyai hak untuk meminta maklumat tentang data peribadi anda yang telah kami kumpulkan, atau bertanya tentang cara bagaimana data peribadi anda mungkin telah digunakan, didedahkan atau diproses oleh kami, sila hubungi Pegawai Pematuhan kami melalui pautan perkhidmatan pelanggan kami. EVC berhak untuk meminta maklumat lanjut daripada anda bagi tujuan mengesahkan identiti anda dan untuk memudahkan pemprosesan permintaan anda.

8.2 Kami berhak untuk mengenakan bayaran pentadbiran yang munasabah untuk mendapatkan semula rekod data peribadi anda.

8.3 Kami akan membalas permintaan anda secepat mungkin. Jika kami tidak dapat menjawab permintaan anda dalam masa dua puluh satu (21) hari dari tarikh permintaan anda, kami akan memaklumkan anda secara bertulis. Jika kami tidak dapat memberikan anda sebarang data peribadi atau membuat pembetulan yang diminta oleh anda, kami secara amnya akan memaklumkan anda tentang sebab mengapa kami tidak dapat berbuat demikian (kecuali jika kami tidak dikehendaki berbuat demikian di bawah perlindungan data yang berkenaan undang-undang).

 

9. PAUTAN KE LAMAN PIHAK KETIGA

9.1 Tapak kami mungkin mengandungi pautan ke tapak lain. Kami tidak menyokong atau sebaliknya menerima tanggungjawab untuk kandungan atau dasar privasi tapak tersebut. Walau bagaimanapun, kami menggalakkan anda membaca dasar privasi setiap tapak web yang anda lawati sebelum mendedahkan data Peribadi anda.

 

10. KANDUNGAN JANA PENGGUNA

10.1 Sebarang data Peribadi atau kandungan imej yang anda dedahkan secara sukarela dalam talian dengan cara yang boleh dilihat oleh pengguna lain (termasuk, tetapi tidak terhad kepada: ulasan produk, ulasan, siaran di halaman media sosial, dan lain-lain.) tersedia secara umum dan boleh dibaca , dikumpulkan dan digunakan oleh ahli lain Tapak ini untuk menghantar mesej yang tidak diminta kepada anda. Nama keahlian anda atau maklumat lain juga mungkin dipaparkan apabila anda menyiarkan ulasan atau memuat naik imej di seluruh Platform EVC. EVC tidak bertanggungjawab untuk data peribadi yang dipilih pengguna untuk didedahkan dalam forum ini.

 

11. MENARIK PERSETUJUAN

11.1 Anda boleh menyampaikan penarikan balik persetujuan anda untuk penggunaan berterusan, pendedahan dan/atau pemprosesan data peribadi anda termasuk data peribadi yang berkaitan dengan orang lain yang mungkin dikenal pasti daripada data peribadi tersebut untuk sebarang tujuan dan mengikut cara yang dinyatakan di atas di bila-bila masa, dengan menghubungi Pegawai Pematuhan kami melalui pautan perkhidmatan pelanggan di cs@ev- connection.com.

11.2 Jika anda telah menarik balik persetujuan anda seperti yang dinyatakan di atas, kami mungkin tidak berada dalam kedudukan untuk terus menyediakan Perkhidmatan kepada anda atau melaksanakan mana-mana kontrak yang kami ada dengan anda, dan kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya kami tidak meneruskan untuk menyediakan Perkhidmatan kepada, atau melaksanakan kontrak kami dengan anda. Hak undang-undang dan remedi kami adalah terpelihara dengan nyata dalam kejadian sedemikian.

 

12. PERJANJIAN KEPADA TERMA & PERUBAHAN KAMI KEPADA PENYATA PRIVASI INI

12.1 Dengan menggunakan Platform EVC, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat yang dikumpul oleh EVC melalui Platform EVC seperti yang dinyatakan di atas. EVC berhak untuk mengubah suai dasar privasi ini pada bila-bila masa. Kami akan segera mencerminkan sebarang pengubahsuaian sedemikian dalam Platform EVC.13. HUBUNGI KAMI

13.1 Jika anda mempunyai sebarang komen, cadangan atau aduan berkaitan Data Peribadi anda dan Tapak ini, sila hubungi kami di cs@ev- connection.com.

Dengan mengklik 'Terima', anda bersetuju untuk menyimpan kuki pilihan pada peranti anda untuk meningkatkan navigasi tapak, menganalisis penggunaan tapak dan membantu dalam usaha pemasaran kami. Ketahui lebih lanjut tentang Pernyataan Privasi kami.

Dengan mengklik 'Terima', anda bersetuju untuk menyimpan kuki pilihan pada peranti anda untuk meningkatkan navigasi tapak, menganalisis penggunaan tapak dan membantu dalam usaha pemasaran kami. Ketahui lebih lanjut tentang Pernyataan Privasi kami.

Buka perbualan
Helo 👋
Bolehkah kami membantu anda?