Dasar ANTI rasuah

Dasar Anti Rasuah & Anti Rasuah

1. PENGENALAN

Dasar Antirasuah dan Anti Rasuah (“Dasar ABAC” atau “Dasar”) ini telah dibangunkan untuk EV CONNECTION SDN BHD (“EVC” atau “Syarikat”) untuk memastikan prosedur dan langkah yang mencukupi dilaksanakan untuk mengelakkan berlakunya amalan rasuah berhubung dengan aktiviti perniagaan EVC. Dasar ABAC ini telah direka bentuk untuk selaras dengan prinsip dan syor utama 'Garis Panduan Prosedur Mencukupi' menurut subseksyen (5) Seksyen 17A di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (“MACCA”). Polisi ini harus dibaca bersama dengan pelbagai dasar dan garis panduan EVC. Jika beberapa dokumen bercakap mengenai subjek yang sama, maka peruntukan yang lebih ketat sentiasa digunakan.

 

2. KOMITMEN ANTI RASUAH DAN ANTARA RASUAH

EVC komited untuk menjalankan urusan perniagaan dengan integriti. Ini bermakna mengelakkan amalan rasuah dan rasuah dalam semua bentuk dalam operasi hariannya. Sebagai ungkapan lanjut komitmen EVC, kakitangan EVC tidak boleh membayar rasuah atau mengambil bahagian dalam perbuatan rasuah walaupun ini mengakibatkan kerugian perniagaan. Pematuhan sepenuhnya kepada semangat dan peraturan Polisi ini adalah wajib dan harus dikekalkan menggunakan pendekatan berasaskan prinsip.

 

3. OBJEKTIF

Polisi ini menetapkan kedudukan keseluruhan Syarikat mengenai rasuah dan rasuah dalam semua bentuknya. Ia juga menetapkan langkah-langkah yang munasabah dan berkadar untuk memastikan EVC tidak terlibat dalam amalan rasuah untuk keuntungan atau faedahnya sendiri.

 

4. SKOP

Polisi ini terpakai kepada EVC, organisasi terkawalnya, rakan perniagaan yang bertindak bagi pihak EVC, Lembaga Pengarah (termasuk semua pengarah eksekutif dan bukan eksekutif dan juga termasuk pengarah ganti dan ganti) dan semua kakitangan EVC. Syarikat usaha sama, di mana EVC ialah pihak bukan kawalan, dan syarikat bersekutu EVC, digalakkan untuk mengguna pakai prinsip yang serupa ini. Pembekal perkhidmatan luaran juga dijangka mematuhi Dasar ini berhubung dengan semua kerja yang dijalankan dengan EVC, atau bagi pihak EVC.

 

5. DEFINISI

“Dasar ABAC” merujuk kepada Polisi Anti-Sogokan dan Anti-Rasuah ini. “Sogokan & Rasuah” bermaksud sebarang tindakan yang akan dianggap sebagai satu kesalahan
memberi atau menerima 'gratifikasi' di bawah MACCA. Dalam praktiknya, ini termasuk menawarkan, memberi, menerima atau meminta sesuatu yang bernilai dalam usaha untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang secara tidak sah yang berada dalam kedudukan amanah dalam organisasi. Rasuah mungkin 'keluar', di mana seseorang yang bertindak bagi pihak EVC cuba mempengaruhi tindakan seseorang luar, seperti pegawai Kerajaan atau pembuat keputusan pelanggan. Ia juga mungkin 'masuk', di mana pihak luar cuba mempengaruhi seseorang dalam Syarikat seperti pembuat keputusan kanan atau seseorang yang mempunyai akses kepada maklumat sulit. Rasuah dan rasuah berkait rapat. Bagaimanapun, rasuah mempunyai bidang kuasa yang lebih luas. Takrifan rasuah oleh Transparency International ialah 'penyalahgunaan kuasa yang diamanahkan untuk kepentingan peribadi.' Bagi tujuan Polisi ini, rasuah, ditakrifkan terutamanya sebagai sebarang tindakan yang akan dianggap sebagai satu kesalahan memberi atau menerima 'suapan' di bawah MACCA ('Sogokan' seperti yang ditakrifkan di atas). Selain itu, rasuah juga mungkin termasuk perbuatan peras ugut, pakatan sulit, pecah amanah, penyalahgunaan kuasa, perdagangan di bawah pengaruh, penyelewengan, penipuan atau pengubahan wang haram. “Rakan Perniagaan” bermaksud pihak luar yang EVC mempunyai, atau merancang untuk mewujudkan, beberapa bentuk hubungan perniagaan. Ini mungkin termasuk pelanggan, pelanggan, usaha sama dan rakan kongsi usaha sama, rakan kongsi konsortium, penyedia penyumberan luar, kontraktor, perunding, subkontraktor, pembekal, vendor, penasihat, ejen, pengedar, wakil, pengantara dan pelabur.

“Konflik Kepentingan” bermaksud apabila kepentingan seseorang sendiri sama ada mempengaruhi, berpotensi untuk mempengaruhi, atau dilihat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka di EVC.

“Organisasi terkawal” bermaksud entiti di mana EVC mempunyai kuasa membuat keputusan ke atas organisasi supaya ia mempunyai hak untuk melantik dan memecat pengurusan. Ini biasanya di mana EVC mempunyai kepentingan mengawal (>50% daripada pemilikan saham mengundi), tetapi boleh jadi apabila terdapat perjanjian yang EVC mempunyai hak untuk melantik pengurusan, contohnya usaha sama di mana EVC mempunyai peruntukan terbesar (tetapi masih <50%) bagi bahagian mengundi.

“Hadiah Korporat” bermaksud sesuatu yang diberikan daripada satu organisasi kepada organisasi yang lain, dengan wakil yang dilantik bagi setiap organisasi memberi dan menerima hadiah tersebut. Hadiah korporat juga mungkin merupakan barangan promosi yang diberikan sama rata kepada orang awam pada acara, pameran perdagangan dan pameran sebagai sebahagian daripada membina jenama Syarikat. Hadiah diberikan secara telus dan terbuka, dengan persetujuan tersirat atau tersurat daripada semua pihak yang terlibat. Hadiah korporat hendaklah terlebih dahulu diluluskan oleh pihak pengurusan kanan dan biasanya mengandungi nama dan logo Syarikat. Contoh hadiah korporat termasuk barangan seperti diari, kalendar meja, pen, pad nota, plak dan hadiah perayaan seperti hamper, oren dan kurma.

“Derma & Tajaan” bermaksud sumbangan amal dan bayaran tajaan yang dibuat untuk menyokong komuniti. Contohnya termasuk penajaan acara pendidikan, NGO sokongan dan tujuan sosial yang lain.

“Pengarah” bermaksud semua Pengarah Eksekutif dan Bukan Eksekutif Syarikat dan hendaklah juga termasuk Pengarah ganti atau pengganti. 

"Pekerja" atau "Kakitangan" bermaksud pengarah EVC dan semua individu yang dikontrak secara langsung kepada Syarikat atas dasar pekerjaan, termasuk pekerja tetap dan sementara.

“EVC” bermaksud EV Connection Sdn Bhd dan mana-mana syarikat di bawah kawalannya.

“Jawatan Terdedah” bermaksud jawatan kakitangan yang dikenal pasti terdedah kepada rasuah melalui penilaian risiko. Jawatan tersebut mungkin termasuk sebarang peranan yang melibatkan: pengurusan perolehan atau kontrak; kelulusan kewangan; sumber Manusia; hubungan dengan pegawai kerajaan atau jabatan kerajaan; jualan; jawatan di mana rundingan dengan pihak luar diperlukan; atau jawatan lain yang telah dikenal pasti oleh Syarikat sebagai terdedah kepada rasuah.

“Bayaran kemudahan” bermaksud pembayaran atau peruntukan lain yang dibuat secara peribadi kepada individu yang mengawal proses atau keputusan. Ia diberikan untuk menjamin atau mempercepatkan tugas atau fungsi rutin atau pentadbiran. 

“Gratifikasi” ditakrifkan dalam MACCA bermaksud perkara berikut:

(a) wang, derma, hadiah, pinjaman, yuran, ganjaran, sekuriti berharga, harta atau kepentingan dalam harta yang menjadi harta dalam apa-apa jenis sama ada boleh alih atau tak alih,
faedah kewangan, atau sebarang kelebihan lain yang serupa;
(b) mana-mana jawatan, maruah, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan perjanjian untuk memberi pekerjaan atau memberikan perkhidmatan dalam apa-apa kapasiti;
(c) apa-apa pembayaran, pelepasan, pelepasan atau pembubaran apa-apa pinjaman, obligasi atau liabiliti lain, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian;
(d) apa-apa balasan berharga dalam apa jua bentuk, apa-apa diskaun, komisen, rebat, bonus, potongan atau peratusan;
(e) apa-apa sikap sabar untuk menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga;
(f) apa-apa perkhidmatan atau bantuan lain dalam apa-apa perihalan, termasuk perlindungan daripada apa-apa penalti atau hilang upaya yang ditanggung atau ditangkap atau daripada apa-apa tindakan atau prosiding sesuatu
disiplin, sivil atau jenayah, sama ada telah dimulakan atau belum, dan termasuk menjalankan atau menahan diri daripada menjalankan apa-apa hak atau mana-mana
kuasa atau tugas rasmi; dan
(g) apa-apa tawaran, aku janji atau janji, sama ada bersyarat atau tidak bersyarat, apa-apa suapan dalam pengertian mana-mana perenggan sebelumnya
(a) hingga (f).

“Keramahan” bermaksud penjagaan tetamu yang bertimbang rasa, yang mungkin termasuk minuman, penginapan dan hiburan di restoran, hotel, kelab, resort, konvensyen, konsert, acara sukan atau tempat lain seperti pejabat syarikat, dengan atau tanpa kehadiran peribadi tuan rumah. Peruntukan perjalanan juga boleh disertakan, seperti perkhidmatan lain seperti penyediaan pemandu, atendan dan pengiring; penggunaan kemudahan seperti spa, padang golf atau pengaturan percutian lain dan resort dengan peralatan disertakan. 

“Kakitangan L&CA” bermaksud kakitangan yang menjaga Hal Ehwal Undang-undang & Korporat Syarikat.

 

6. DASAR ANTI RASUAH DAN ANTARA RASUAH

6.1 Rasuah dan rasuah dalam semua bentuknya adalah dilarang. Pekerja harus mengetahui definisi seperti yang diberikan dalam Polisi ini dan julat aktiviti yang mungkin meliputinya.

6.2 Rasuah dan rasuah boleh berbentuk apa-apa sahaja yang bernilai, seperti wang, barangan, perkhidmatan, harta benda, keistimewaan, kedudukan pekerjaan atau layanan keutamaan. Kakitangan EVC dan rakan perniagaannya tidak boleh, sama ada secara langsung atau tidak langsung, menawarkan, memberi, menerima atau meminta apa-apa item yang bernilai, dalam usaha untuk mempengaruhi secara tidak sah keputusan atau tindakan seseorang dalam kedudukan amanah dalam organisasi, sama ada untuk faedah yang dimaksudkan EVC atau orang yang terlibat dalam transaksi.

6.3 Kakitangan EVC harus sedar bahawa Polisi ini terpakai sama rata untuk urusan perniagaannya dengan entiti komersial ('sektor swasta') dan Kerajaan ('sektor awam'), dan termasuk pengarah, kakitangan, ejen dan wakil dilantik mereka di semua peringkat. Malah kemungkinan wujud rasuah atau rasuah harus dielakkan.

6.4 Dasar ABAC ini terpakai dalam urusan dan aktiviti EVC di semua negara di seluruh dunia, tanpa pengecualian dan tanpa mengambil kira adat serantau, amalan tempatan atau keadaan persaingan.

6.5 Tiada pekerja atau pihak luar akan mengalami penurunan pangkat, penalti atau akibat buruk lain sebagai balasan kerana enggan membayar atau menerima rasuah atau mengambil bahagian dalam tingkah laku terlarang yang lain. Akibat daripada penolakan sedemikian mungkin EVC akan rugi dari segi perniagaan. Walaupun begitu, tindakan yang sewajarnya ialah penolakan.

6.6 EVC juga komited untuk menjalankan semakan usaha wajar ke atas bakal kakitangan, terutamanya yang berkaitan dengan pelantikan ke jawatan yang lebih daripada risiko rasuah atau rasuah telah dikenal pasti. EVC harus menjalankan usaha wajar terhadap pekerja yang memegang atau mungkin memegang jawatan terdedah juga.

 

7. PENGIKTIRAFAN PERUNDANGAN TEMPATAN DAN ANTARABANGSA

7.1 EVC komited untuk menjalankan perniagaannya secara beretika dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai di negara tempat ia menjalankan perniagaan.

7.2 Undang-undang dan peraturan ini termasuk tetapi tidak terhad kepada Kanun Keseksaan Malaysia (disemak 1977) (dan pindaannya), Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta Syarikat 2016 (Malaysia), Akta Amalan Rasuah Asing AS 1977 ( dipinda 1998), Akta Rasuah UK 2010 dan undang-undang Indonesia yang berkaitan dengan antirasuah dan antirasuah. Undang-undang ini melarang rasuah dan perbuatan rasuah, dan mewajibkan syarikat mewujudkan dan mengekalkan buku dan rekod yang tepat serta kawalan dalaman yang mencukupi.

7.3 Dalam kes di mana terdapat percanggahan antara undang-undang mandatori dan prinsip yang terkandung dalam dasar ini dan dasar lain, undang-undang akan diguna pakai.

 

8. HADIAH, HIBURAN, PERJALANAN, DERMA DAN TAJAAN

8.1 Kakitangan EVC dilarang meminta, meminta, menerima dan memberi hadiah, keraian, perjalanan, derma dan tajaan daripada mana-mana pihak yang akan mempengaruhi keputusan perniagaan dan menggalakkan tingkah laku yang tidak beretika. Walau bagaimanapun, hiburan dengan rakan perniagaan dalam perjalanan biasa perniagaan hendaklah dibenarkan dan mengikut keperluan di bawah dasar pemasaran dan hiburan yang berkaitan yang mengawal aktiviti tersebut. Dalam apa jua keadaan, kakitangan EVC tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk wang tunai atau wang tunai yang setara, termasuk sijil hadiah, pinjaman, komisen, kupon, diskaun atau sebarang bentuk lain yang berkaitan.

8.2 Satu-satunya bentuk pemberian hadiah yang dibenarkan kepada pihak luar ialah hadiah korporat. Sebarang pemberian hadiah atau acara hospitaliti tertakluk kepada kelulusan dan mesti memenuhi syarat berikut:
a) Ia adalah terhad, lazim dan sah mengikut keadaan dan diluluskan terlebih dahulu oleh pengurusan kanan EVC;
b) Mereka tidak mempunyai atau dianggap mempunyai (sama ada oleh pemberi atau penerima), apa-apa kesan ke atas tindakan atau keputusan;
c) Tidak boleh mengharapkan sebarang bantuan khusus atau kelebihan yang tidak wajar daripada penerima yang dimaksudkan;
d) Pertimbangan perniagaan bebas penerima yang dimaksudkan tidak boleh terjejas;
e) Tidak boleh ada sebarang niat rasuah / jenayah yang terlibat; dan
f) Pemberian hadiah dan layanan mesra hendaklah dilakukan secara terbuka dan telus.

8.3 Derma dan tajaan dibenarkan jika ia diluluskan oleh Pengarah Urusan Syarikat. Walau bagaimanapun, Syarikat melarang pemberian dan penerimaan derma dan tajaan untuk mempengaruhi keputusan perniagaan.

8.4 Sekiranya terdapat keraguan sedikit pun tentang ketulenan dan tujuan dalam situasi yang menjamin pemberian/penerimaan hadiah, keraian dan perjalanan serta derma dan tajaan, rujukan hendaklah dibuat kepada Pengarah Urusan Syarikat, untuk eskalasi kepada Lembaga Pengarah .

 

9. BAYARAN FASILITASI

9.1 EVC mengamalkan dasar ketat untuk tidak membenarkan penggunaan pembayaran pemudahan dalam perniagaannya. Bayaran pemudahan ialah pembayaran atau peruntukan lain yang dibuat secara peribadi kepada individu yang mengawal proses atau keputusan. Ia diberikan untuk menjamin atau mempercepatkan pelaksanaan tugas atau fungsi rutin atau pentadbiran.

9.2 Kakitangan EVC hendaklah menolak untuk membuat pembayaran dan melaporkan kepada Kakitangan L&CA dengan segera apabila mereka menghadapi sebarang permintaan untuk pembayaran pemudahan. Di samping itu, jika pembayaran telah dibuat dan kakitangan tidak pasti dengan sifatnya, kakitangan L&CA mesti dimaklumkan dengan segera, dan pembayaran direkodkan dengan sewajarnya.

 

10. SURAT SOKONGAN
EVC menganugerahkan kontrak dan jawatan pekerja semata-mata berdasarkan merit. Surat sokongan boleh dipertimbangkan berdasarkan kes demi kes sebagai sebahagian daripada proses membuat keputusan perniagaan EVC.

 

11. PENGAMBILAN, KENAIKAN PANGKAT DAN SOKONGAN PERSONEL 

11.1 EVC mengiktiraf nilai integriti dalam kakitangan dan rakan perniagaannya. Pengambilan, latihan, penilaian prestasi, imbuhan, pengiktirafan dan kenaikan pangkat Syarikat untuk semua kakitangan, termasuk pengurusan, hendaklah direka bentuk dan dikemas kini secara berkala untuk mengiktiraf integriti.

11.2 EVC tidak menawarkan pekerjaan kepada bakal kakitangan sebagai balasan kerana mereka telah memihak kepada Syarikat secara tidak wajar dalam peranan sebelumnya.

 

12. RAKAN-RAKAN PERNIAGAAN

12.1 Semua rakan perniagaan (termasuk pembekal luar seperti perunding, penasihat dan ejen) yang bertindak bagi pihak EVC dikehendaki mematuhi Polisi ini, dan semua dasar lain yang berkaitan dengan mereka.

12.2 Dalam keadaan di mana EVC mengekalkan kepentingan mengawal, seperti dalam perjanjian usaha sama tertentu, rakan perniagaan dikehendaki mematuhi Polisi ABAC ini. Jika EVC tidak mempunyai kepentingan mengawal, rakan sekutu digalakkan untuk mematuhi perkara yang sama.

12.3 Ketekunan wajar juga harus dijalankan berhubung dengan mana-mana rakan niaga yang berhasrat untuk bertindak bagi pihak Syarikat sebagai ejen atau dalam peranan wakil lain, untuk memastikan entiti itu tidak mungkin melakukan perbuatan rasuah atau rasuah semasa menjalankan kerjanya dengan EVC.

12.4 EVC hendaklah memasukkan klausa standard dalam semua kontrak dengan rakan perniagaan yang membolehkan Syarikat menamatkan kontrak sekiranya rasuah atau perbuatan rasuah telah terbukti berlaku. Fasal tambahan juga boleh disertakan untuk rakan perniagaan yang bertindak bagi pihak EVC apabila risiko rasuah yang lebih kecil telah dikenal pasti.

 

13. TANGGUNGJAWAB PERSONEL EVC

13.1 Semua kakitangan EVC (termasuk pengarahnya, dan pengarah dan kakitangan organisasi terkawalnya) dikehendaki menjalankan tanggungjawab dan kewajipan tersebut yang berkaitan dengan pendirian anti rasuah dan antirasuah Syarikat, di samping mereka yang telah wujud, yang termasuk yang berikut :

a) membiasakan diri dengan keperluan dan arahan Polisi yang berkenaan dan menyampaikannya kepada orang bawahan;
b) merekodkan dengan segera semua transaksi dan pembayaran dalam buku EVC dan merekod dengan tepat dan dengan butiran yang munasabah;
c) soalan terus dan dapatkan penjelasan daripada Kakitangan L&CA, jika timbul sebarang keraguan tentang Polisi ini atau jika terdapat kekurangan kejelasan tentang tindakan yang diperlukan dalam situasi tertentu;
d) sentiasa membangkitkan urus niaga yang mencurigakan dan "bendera merah" lain (petunjuk rasuah atau rasuah) kepada pihak atasan terdekat untuk panduan tentang tindakan seterusnya;
e) berwaspada terhadap tanda-tanda atau bukti kemungkinan pelanggaran dasar ini;
f) segera melaporkan pelanggaran atau pelanggaran yang disyaki melalui saluran yang sesuai;
g) menghadiri dan melengkapkan latihan anti-rasuah dan anti-rasuah yang diperlukan mengikut jawatan; dan mengesahkan untuk mematuhi setiap tahun, dengan rakaman yang diselenggara oleh Kakitangan L&CA; dan
h) tidak menyalahgunakan kedudukan mereka atau nama EVC untuk kepentingan peribadi.

13.2 Apabila berurusan dengan rakan perniagaan, semua kakitangan EVC tidak boleh:

a) menyatakan keutamaan yang tidak dapat dijelaskan atau tidak wajar untuk pihak tertentu;
b) membuat sebarang percubaan untuk mempengaruhi keputusan mereka secara tidak jujur ​​dengan menawarkan, menjanjikan atau memberi kelebihan;
c) mengenakan pengaruh yang tidak wajar untuk mendapatkan faedah daripada mereka;
d) secara langsung atau tidak langsung menawarkan atau membuat janji atau pembayaran rasuah, secara tunai atau barangan untuk faedah tertentu atau kelebihan tidak wajar daripada mereka.

13.3 Semasa pelaksanaan perolehan atau tender yang aktif atau dijangka, kakitangan yang mengambil bahagian dalam latihan dalam apa cara sekalipun, tidak boleh:

a) Menerima hadiah atau layanan dalam apa jua bentuk daripada mana-mana pihak luar yang mengambil bahagian, merancang untuk mengambil bahagian, atau dijangka mengambil bahagian, dalam pelaksanaan perolehan atau tender;
b) menyediakan apa-apa selain daripada hadiah korporat dan tanda layanan kepada mana-mana pihak luar/ketiga yang berkaitan dengan latihan;
c) terlibat dalam sebarang perbincangan mengenai perniagaan atau peluang pekerjaan, untuk faedah peribadi atau untuk faedah rakan perniagaan;
d) menyalahgunakan membuat keputusan dan kuasa lain yang diwakilkan; dan
e) memintas perolehan biasa atau proses dan prosedur tender.

13.4 Apabila berurusan dengan pihak luar dalam kedudukan untuk membuat keputusan yang mungkin terakru kepada manfaat EVC (seperti pegawai Kerajaan atau pelanggan), kakitangan EVC tidak boleh:

a) menawarkan, berjanji atau membuat sebarang percubaan untuk mempengaruhi keputusan seseorang secara tidak jujur ​​dengan secara langsung atau tidak langsung menawarkan atau membuat janji pembayaran rasuah, secara tunai atau barangan;
b) terlibat dalam sebarang perbincangan mengenai peluang perniagaan atau pekerjaan, untuk faedah peribadi mereka sendiri atau untuk faedah pihak luar;
c) sebaliknya menyalahgunakan membuat keputusan dan kuasa yang diwakilkan lain, untuk mendapatkan hasil yang tidak sah yang akan menguntungkan diri mereka sendiri dan/atau Syarikat; dan
d) mengenakan pengaruh yang tidak wajar untuk mendapatkan faedah peribadi daripada mereka.

13.5 Pengurus dan pengurusan kanan EVC mempunyai tanggungjawab tertentu untuk memastikan bahawa keperluan Dasar ABAC digunakan dan dipatuhi dalam jabatan atau bahagian mereka dan untuk memantau pematuhan dasar tersebut. Mereka juga mesti memastikan kakitangan bawahan dalam 'Jawatan Terdedah' menghadiri latihan yang berkaitan.

 

14. KONFLIK KEPENTINGAN

14.1 Konflik kepentingan timbul dalam situasi di mana terdapat kepentingan peribadi yang boleh dianggap berpotensi mengganggu objektiviti dalam melaksanakan tugas atau melaksanakan pertimbangan bagi pihak Syarikat. Semua kakitangan harus mengelakkan situasi di mana kepentingan peribadi boleh bercanggah dengan kewajipan atau tugas profesional mereka. Kakitangan tidak boleh menggunakan kedudukan mereka, waktu kerja rasmi, sumber dan aset Syarikat, atau maklumat yang tersedia untuk mereka untuk kepentingan peribadi atau merugikan Syarikat.

14.2 Dalam situasi di mana konflik berlaku, kakitangan dikehendaki mengisytiharkan perkara itu seperti dalam Buku Panduan Pekerja.

 

15. AKUAN KAKITANGAN

15.1 Semua rekrut baharu hendaklah melengkapkan latihan mengenai Polisi ABAC, dan pada akhir latihan tersebut membuktikan bahawa Polisi ini hendaklah dipatuhi.

15.2 Semua kakitangan EVC hendaklah memperakui secara bertulis bahawa mereka telah membaca, memahami dan akan mematuhi Polisi ini. Salinan pengisytiharan ini hendaklah didokumenkan dan disimpan oleh Sumber Manusia dan Pentadbiran (“HRA”) untuk tempoh penggajian kakitangan.

15.3 HRA boleh, dan berhak, untuk meminta maklumat mengenai aset pekerja sekiranya orang itu terlibat dalam sebarang tuduhan atau insiden rasuah dan rasuah.

 

16. PEMATUHAN ANTI RASUAH DAN ANTARA RASUAH

16.1 Kakitangan L&CA hendaklah melaksanakan fungsi di bawah dalam struktur Syarikat, dilengkapi untuk bertindak secara berkesan terhadap rasuah dan rasuah:

a) memberi nasihat dan bimbingan kepada kakitangan mengenai isu yang berkaitan dengan rasuah dan rasuah;
b) mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian yang mencukupi dilaksanakan;
c) melaporkan permohonan dan kemas kini Polisi ini kepada pengurusan kanan EVC dan para Pengarah secara berkala;
d) menghantar kepada HRA untuk menjalankan prosiding tatatertib terhadap kakitangan yang didapati tidak mematuhi peruntukan Dasar ABAC; dan
e) mengesyorkan kepada pengurusan kanan tersebut untuk menjalankan audit untuk mendapatkan jaminan bahawa Syarikat beroperasi mengikut peruntukan yang terpakai, sekurang-kurangnya sekali setiap tiga tahun.

16.2 EVC hendaklah menjalankan penilaian risiko secara berkala untuk mengenal pasti risiko rasuah dan rasuah yang menjejaskan perniagaan, menetapkan objektif antirasuah dan antirasuah, dan menilai keberkesanan kawalan dalam mencapai objektif tersebut.

 

17. KOMUNIKASI DAN LATIHAN

17.1 EVC hendaklah memastikan salinan Polisi ini diberikan kepada Lembaga Pengarah, semua kakitangan EVC dan rakan perniagaan. Mereka akan dimaklumkan bahawa dasar itu juga tersedia di tapak web EVC untuk semakan mereka. Lembaga Pengarah, semua kakitangan EVC dan rakan perniagaan EVC akan dimaklumkan apabila perubahan ketara dibuat.

17.2 EVC hendaklah menjalankan program latihan kesedaran untuk semua kakitangannya tentang pendirian Syarikat mengenai dasar dan amalan anti rasuah dan anti rasuah.

17.3 Latihan hendaklah diberikan secara berkala, mengikut tahap rasuah dan risiko rasuah yang berkaitan dengan jawatan pekerja. Latihan hendaklah diberikan kepada kakitangan yang:

a) baharu kepada Syarikat;
b) dilantik atau sedang memegang jawatan terdedah.

17.4 Rakan sekutu perniagaan yang bertindak bagi pihak Syarikat juga hendaklah menjalani latihan yang sesuai sekurang-kurangnya sekali setahun, di mana penilaian risiko rasuah dan rasuah mengenal pasti mereka sebagai menimbulkan risiko rasuah dan rasuah yang lebih kecil kepada Syarikat.

17.5 Kakitangan L&CA hendaklah mengekalkan rekod untuk mengenal pasti kakitangan EVC dan rakan perniagaan yang telah menerima latihan tersebut.

17.6 Pendekatan toleransi sifar EVC terhadap rasuah dan rasuah mesti dimaklumkan kepada semua rakan perniagaan pada permulaan hubungan perniagaan kita dengan mereka dan mengikut kesesuaian selepas itu. Untuk mendapatkan nasihat tentang komunikasi ini, sila hubungi Kakitangan L&CA di legal@ev-connection.com.

 

18. PELAPORAN PELANGGARAN DASAR

18.1 Saluran pelaporan yang sesuai hendaklah diwujudkan dan dikekalkan untuk menerima maklumat mengenai pelanggaran Polisi ini, dan perkara-perkara integriti lain yang disediakan dengan suci hati oleh kakitangan EVC dan/atau pihak luar.

18.2 Kakitangan yang, semasa menjalankan aktiviti mereka yang berkaitan dengan pekerjaan mereka di EVC, menghadapi pelanggaran sebenar atau disyaki terhadap Polisi ini dikehendaki melaporkan kebimbangan mereka kepada Kakitangan L&CA di legal@ev-connection.com.

18.3 Laporan yang dibuat dengan suci hati hendaklah ditangani tepat pada masanya dan tanpa menimbulkan rasa takut akan tindakan balas tanpa mengira hasil daripada sebarang penyiasatan.

18.4 Tindakan balas dalam sebarang bentuk terhadap kakitangan EVC di mana orang itu telah, dengan niat baik, melaporkan pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran Polisi ini adalah dilarang sama sekali. Mana-mana kakitangan yang didapati dengan sengaja bertindak terhadap kepentingan seseorang yang dengan suci hati melaporkan pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran Polisi ini akan tertakluk kepada prosiding tatatertib termasuk penurunan pangkat, penggantungan, pemecatan atau tindakan lain (termasuk tindakan undang-undang).

 

19. AKUAN TAHUNAN

19.1 Semua Pengarah, kakitangan EVC dan rakan perniagaan akan memberikan pengisytiharan tahunan pematuhan Polisi ini dalam borang yang tersedia di laman web EVC.

19.2 Kakitangan L&CA akan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua pengisytiharan tahunan diperoleh pada atau sebelum akhir suku fiskal pertama setiap tahun kewangan, dan memberikan pengesahan bertulis kepada Lembaga Pengarah bahawa pengisytiharan tersebut telah diperoleh dan meringkaskan keputusannya. .

 

20. AUDIT DAN PEMATUHAN

Audit berkala hendaklah dijalankan untuk memastikan pematuhan dengan Polisi ini. Audit sedemikian boleh dijalankan secara dalaman oleh EVC atau oleh pihak luar. Dokumentasi audit hendaklah merangkumi pelan tindakan peningkatan prestasi, jika diperlukan.

 

21. SEKATAN ATAS KETIDAKPATUHAN

21.1 Ketidakpatuhan seperti yang dikenal pasti oleh audit dan mana-mana bidang risiko yang dikenal pasti melalui ini dan cara lain hendaklah dilaporkan kepada pengurusan kanan tepat pada masanya mengikut tahap risiko yang dikenal pasti.

21.2 EVC menganggap rasuah dan perbuatan rasuah sebagai perkara yang serius dan akan mengenakan penalti sekiranya berlaku ketidakpatuhan kepada Polisi ini. Bagi kakitangan EVC, ketidakpatuhan boleh membawa kepada tindakan tatatertib, sehingga dan termasuk penamatan pekerjaan.

21.3 Bagi pihak luar, ketidakpatuhan boleh membawa kepada penalti termasuk penamatan kontrak. Tindakan undang-undang selanjutnya juga boleh diambil sekiranya kepentingan EVC telah dirugikan oleh hasil ketidakpatuhan oleh individu dan organisasi.

21.4 EVC hendaklah memberitahu pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan jika mana-mana insiden rasuah atau rasuah yang dikenal pasti telah dibuktikan di luar keraguan munasabah.

21.5 Jika pemberitahuan kepada pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan telah dibuat, EVC hendaklah memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa kawal selia tersebut.

 

22. PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN

22.1 EVC komited untuk memenuhi keperluan yang ditetapkan dalam Garis Panduan Prosedur yang Mencukupi menurut subseksyen (5) seksyen 17A di bawah MACCA 2009. Sebarang cadangan untuk menambah baik Polisi ABAC & prosedurnya boleh disalurkan kepada Kakitangan L&CA di peringkat undang-undang @ev-connection.com.

22.2 .EVC berusaha untuk memberi kesan kepada persekitaran perniagaan di mana ia beroperasi. Ini termasuk memperluaskan program integritinya kepada rakan perniagaan tidak terkawal seperti pembekal dan kontraktor. EVC berusaha untuk bekerjasama dengan syarikat yang mempunyai komitmen yang sama dan akan menyokong inisiatif dalam sektor swasta dan awam yang berkemungkinan meningkatkan integriti persekitaran operasinya.

 

23. PROSEDUR PENYERAHAN WISATA

EVC menggalakkan keterbukaan dan ketelusan dalam komitmennya terhadap piawaian integriti tertinggi dan accountkebolehan. Jika anda membuat laporan atau pendedahan tentang apa-apa rasuah dan rasuah yang sebenar atau yang dilihat dengan suci hati dan kepercayaan tanpa niat jahat, atau bahawa pelanggaran atau pelanggaran seperti yang dinyatakan di atas mungkin telah berlaku atau mungkin akan berlaku, anda akan diberi perlindungan kerahsiaan, untuk setakat yang munasabah boleh dipraktikkan, walau bagaimanapun, selepas penyiasatan, ia menunjukkan bahawa anda telah tersilap. Di samping itu, pekerja yang meniup secara dalaman juga akan dilindungi daripada tindakan yang merugikan kerana telah membuat pendedahan, setakat yang munasabah boleh dilaksanakan.

 

24. PERUBAHAN KEPADA DASAR INI

Sebarang penyelewengan atau penepian daripada Polisi ini mesti diluluskan oleh Lembaga Pengarah EVC.

Dengan mengklik 'Terima', anda bersetuju untuk menyimpan kuki pilihan pada peranti anda untuk meningkatkan navigasi tapak, menganalisis penggunaan tapak dan membantu dalam usaha pemasaran kami. Ketahui lebih lanjut tentang Pernyataan Privasi kami.

Dengan mengklik 'Terima', anda bersetuju untuk menyimpan kuki pilihan pada peranti anda untuk meningkatkan navigasi tapak, menganalisis penggunaan tapak dan membantu dalam usaha pemasaran kami. Ketahui lebih lanjut tentang Pernyataan Privasi kami.

Buka perbualan
Helo 👋
Bolehkah kami membantu anda?